GEMEENTEBLADVERKEERSBESLUIT AANWIJZEN (BROM-)FIETSPAD DEEL MOLENHOEK TE VLIJMEN

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Heusden

Geplaatst op Lokaalnieuwsmolenhoek.nl op: 01-12-2023

  1. Bekendmakingen Molenhoek
  2. GEMEENTEBLADVERKEERSBESLUIT AANWIJZEN (BROM-)FIETSPAD DEEL MOLENHOEK TE VLIJMEN

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden,Gelet op:artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;Artikel 2, lid 1 a tot en met d van de WvW1994;artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat geschiedt krachtens een verkeersbesluit; artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;de mandaatkaderregeling van Heusden 2022 bij besluit van 8 maart 2022 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden waarbij het nemen van permanente verkeersbesluiten is gemandateerd aan de behandelend ambtenaar.Overwegende dat:de Molenhoek een straat is binnen de bebouwde kom in de kern Vlijmen;de Molenhoek een straat is op een dijk in de kern van Vlijmen;op de Molenhoek een snelheidsregime van 30 km/u van kracht is;de rijbaan op de Molenhoek slechts 3 meter breed is;de Molenhoek doodlopend is voor gemotoriseerd verkeer; de Molenhoek een doorgaande route is voor bromfietsers en fietsers;halverwege de Molenhoek een paaltje midden op de weg staat om gemotoriseerd verkeer tegen te houden om door te rijden;het paaltje met regelmaat door derden verwijderd wordt en (zwaar) verkeer zijn doorgang neemt; de aanwonenden hinder en verkeersonveiligheid ervaren van doorgaand (zwaar) verkeer wanneer het paaltje weggehaald is;de maatregel om een deel aan te wijzen als (brom-)fietspad mede daardoor een wens is vanuit een aantal aanwonenden van de Molenhoek; (brom-)fietsers onvoldoende ruimte hebben als er gemotoriseerd verkeer rijdt;het door bovenstaande belangrijk is dat de Molenhoek verkeersluw is; door het plaatsen van de borden G12a en G12b voorkomt dat gemotoriseerd verkeer door mag rijden;boa’s kunnen handhaven op rijden over een fietspad door gemotoriseerd verkeer;aan het stuk aangewezen (brom-)fietspad geen uitritten/perceel toegangen liggen zodat alle aangelegen percelen bereikbaar blijven;de plaatsing van de borden G12a en G12b geschiedt volgens de bijlage “tekening 1511521 Molenhoek”.Belangenafweging:Het belang van de weggebruikers is afgewogen tegen het algemene belang van het waarborgen van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de doorgang van het verkeer. Genoemde maatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen en de bruikbaarheid daarvan. Gehoord:Er is advies gevraagd aan de politie Oost Brabant basisteam Meierij. De wettelijke verplichting tot het raadplegen van de politie komt voort uit artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Mede gelet op Artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekend gemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de bekenmakingswet bepaalde wijze. nemen gelet op het voorgaande, het volgende besluit:Om de Molenhoek te Vlijmen voor een deel aan te wijzen als (brom-) fietspad met de verkeersborden G12a en G12b volgens Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en zoals aangegeven in de bijlage “tekening 1511521 Molenhoek”;

Unknown

 Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Molenhoek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Molenhoek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.